PROJE ORTAKLARI

Adalet Bakanlığı, Türkiye’deki adalet teşkilatı ve yönetiminden sorumludur. Bakanlık bünyesinde, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile AB Genel Müdürlüğünün katkılarıyla, daimi bir “Proje Koordinasyon Birimi” (PKB) kurulmuştur. Bu birimin başlıca görevi, Türk yargısının yeniden yapılandırılması ve AB, diğer ülkeler ve uluslararası kurumlarla birlikte yürütülen proje faaliyetleriyle ilgili olarak Genel Müdürlükler arasında eşgüdüm sağlanması yoluyla Türk yargısının etkinliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. PKB Başkanı, aynı zamanda projenin Kıdemli Proje Yöneticisi olan Müsteşar Yardımcısıdır. Bu birimde Genel Müdürlüklerin oldukça üst düzeyde temsil edilmesi Bakanlığın bu Projeye verdiği önemi göstermektedir. www.adalet.gov.tr

   

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yargı bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Hakimlik ve savcılık teminatını sağlayan yegane kurumdur. Bu bağlamda Yüksek Kurulun hakim ve savcıların özlük hakları ile ilgili görevleri; mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme ve görevden uzaklaştırmadır. Kurulun ayrıca yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere hakimlerin idari görevleri ile, delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adli görevlerine ilişkin konularda genelge düzenleme yetkisi vardır. Bununla birlikte Kurul hakim ve savcılara yönelik meslek içi eğitim programlarını desteklemekte olup, hakim ve savcıların seminer, eğitim faaliyetleri ve konferanslara katılmalarına izin verme yetkisini elinde bulundurur. www.hsyk.gov.tr

   
Türkiye Adalet Akademisi 2004 yılında kurulmuştur. Ankara’da bulunan Akademi bilimsel, idari ve mali özerkliği olan tüzel bir kişiliktir. Akademi’de temel yargı mensuplarına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemektir. Adli, idari ve askeri yargı hakim, savcıları meslek öncesi ve meslek içi eğitiminin yanında diğer adalet hizmetlerine yardımcı personelin ve avukatların eğitimleri içinde farklı alanlarda kurslar geliştirir. Akademi ayrıca ulusal ve uluslararası hukuk alanında danışmanlık hizmeti vermek ve görüş bildirmekte; araştırma faaliyetleri yürütmekte ve seminerler düzenlenmektedir. Akademi bünyesinde bir bilgi ve dokümantasyon merkezi bulunmaktadır. Proje kapsamında geliştirilecek olan eğitim müfredatı ve yetiştirilecek eğitici/uzmanlar aracılığıyla Akademi’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin uygulanmasına yönelik  kaliteli bir meslek içi ve meslek öncesi eğitimin oluşturulması hedeflenmektedir. Sonuç olarak, bu eğitim faaliyetleri,  ceza yargılamasının her safhasında uygulayıcılar tarafından insan haklarına azami saygının gösterilmesini sağlamaya destek olacaktır. www.taa.gov.tr
   

 

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması için baroların ve baro mensuplarının, uzun yıllar özveriyle sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, Türk hukuk sistemi içinde bugünkü yerini almıştır. Baroların güçlendirilmesi ve savunma mesleğinin gelişmesi için özveriyle çalışan Türkiye Barolar Birliği, uluslararası platformda Türkiye'nin hukuki gelişmeleri yakından izleyebilmesi ve yapılan etkinliklerde yer alması amacıyla da faaliyet göstermektedir. Türkiye Barolar Birliği, giderek daha ayrıntılı ve etkili hale getirmeğe özen gösterdiği çalışmalarını, ulusal ve uluslararası paneller, seminerler ve kurultaylar aracılığıyla Türk ve yabancı hukuk dünyasına duyurmaktadır. Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir. Türkiye Barolar Birliği, yasada belirlenen görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmek ve ülkenin gündemindeki hukuki sorunları incelemek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmaktadır. Konularında uzmanlaşmış avukatlardan kurulmuş olan bu komisyonlarda, komisyon üyeleri yanında, üzerinde çalışılan konu ile ilgili diğer uzmanlar da görev almaktadır. Komisyon çalışmaları, raporlar halinde Birlik Başkanlığı'na sunulmakta ve bu raporlar gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmekte,Türkiye Barolar Birliği bilgi merkezinde arşivlenmekte ve ilgililerin yararlanması için muhafaza edilmektedir.www.barobirlik.org.tr/

   
  İKİNCİL ORTAKLAR
   
 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI -  http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx

TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI - http://www.tib.gov.tr/tr/

ADLİ TIP KURUMU - http://www.atk.gov.tr/

YARSAV - http://www.yarsav.org.tr/
Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.