TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
ULUSLARARASI SEMPOZYUM
25 / 26 KASIM 2014 - İSTANBUL

 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır.  

Bu bağlamda projede;

Türk Ceza adalet sisteminde Avrupa Birliği standartlarının yakalanarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması, (Birinci Bileşen)

Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim alanında sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli/uzman eğitici havuzu eksikliğinin giderilerek akademinin eğitici havuzunun oluşturulmasının sağlanması ve eğitim müfredatının oluşturulmasına destek verilmesi, (İkinci Bileşen)

Karşılıklı adlî yardım kurumunun güçlendirilerek soruşturma sürelerini kısaltmak maksadıyla uluslararası istinabe işlemlerinde Türkiye'nin etkinliğinin ve uluslararası istinabenin artırılması, (Üçüncü Bileşen)

Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi, (Dördüncü Bileşen)

Amaçlanmıştır.

Birinci bileşen çıktısı olarak bir “İhtiyaç Analiz Raporu” hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

İkinci bileşen kapsamında bir eğitici havuzu oluşturulmuş, yine eğiticilerin eğitimi faaliyeti tamamlanarak bu eğitici havuzu Türkiye Adalet Akademisinin istifadesine sunulmuştur. Yine hazırlanan on ayrı eğitim modülü Türkiye Adalet Akademisine sunulmuş ve hizmet öncesi eğitim materyali olarak kullanımına başlanılmıştır.

Üçüncü bileşen çıktısı olarak, “Ceza Alanında Uluslar arası Adli Yardımlaşma Kanun Taslağı” ve bu kanunun uygulamasını gösterir “Rehber Kitap” hazırlanmış ve tanıtımı yapılmaya başlanılmıştır.

Dördüncü Bileşen kapsamında dört ayrı başlık altında hazırlanan “Avukat El Kitapları”nın, on ayrı bölgede tanıtımı yapılmaktadır.

Proje faaliyetleri 2014 yılı Aralık ayı itibari ile sona erecektir.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Proje çıktılarının tanıtılması ve tartışılması yanında proje kapsamında hazırlanan “İhtiyaç Analiz Raporu” bağlamında “Koruma Tedbirleri” ana teması altında ve proje bileşenlerine yönelik olarak, 25-26 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul The Marmara Otel'de "Türk Ceza Adalet Sistemine İlişkin Durum Değerlendirmesi" konulu uluslararası konferans düzenlenmiştir.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Basri Bağcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Politika Geliştirme Daire Başkanı ile Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanının konuşmalarıyla başlayan konferansa, İstanbul ili dışında görev yapan 70 hâkim ve/veya Cumhuriyet savcısı ile İstanbul ilinde görev yapan 30 hâkim ve/veya Cumhuriyet savcısı katılım sağlamıştır.
Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amacına katkı vermek adına;

  • Genel oturumda    / Türk Ceza Adalet Sistemi Reformlarının Değerlendirilmesi
  • Birinci çalışma grubu   /   Ceza Adalet Sisteminde Koruma Tedbirleri
  • İkinci çalışma grubu /   Adalet Alanında Çalışan Profesyonellerin Eğitimi
  • Üçüncü çalışma grubu  /   Adli İşbirliğinde Güncel Yaklaşımlar
  • Dördüncü çalışma grubu  /   Ceza Adalet Sisteminde Avukatın Rolü

Konulu çalışmalar da proje çıktılarına katkı vermiş ve daha da olgunlaşmaları yolunda artı bir değer katmıştır. Yabancı uzman konuklarımız ve kıymetli akademisyenlerimizin de yaptıkları değerlendirmeler dikkatle takip edilmiştir.  Bu uluslararası  konferans  ile proje çıktılarının görünürlüğüne de katkı verilmiştir.
Saygıyla duyurulur.EKİ  : 
1- Sempozyum Programı
2- Basın BülteniAyrıntılı bilgilere ulaşmak için : ( www.cas.adalet.gov.tr   /  www.cigm.adalet.gov.tr )

 

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.