TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNE İLİŞKİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ
ULUSLARARASI SEMPOZYUM


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Projenin sorumlu ortakları Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Barolar Birliğidir. Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmekte olan proje 12.03.2012 tarihinde başlatılmış olup,  proje faaliyetleri 2014 yılı Aralık ayında sona erecektir.

Projenin ikincil ortakları ve yararlanıcı kurumları; Yargıtay, Adli Tıp Kurumu, İçişleri Bakanlığı olmakla birlikte, proje nihai faydalanıcı kurumları Bakanlığımız ve Türkiye Adalet Akademisidir.

Bu bağlamda projede;

Türk Ceza adalet sisteminde Avrupa Birliği standartlarının yakalanarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması,

(Birinci Bileşen)

Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim alanında sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli/uzman eğitici havuzu eksikliğinin giderilerek akademinin eğitici havuzunun oluşturulmasının sağlanması ve eğitim müfredatının oluşturulmasına destek verilmesi,  (İkinci Bileşen)

Karşılıklı adlî yardım kurumunun güçlendirilerek soruşturma sürelerini kısaltmak maksadıyla uluslararası istinabe işlemlerinde Türkiye'nin etkinliğinin ve uluslararası istinabenin artırılması, (Üçüncü Bileşen)

Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi, (Dördüncü Bileşen)

Amaçlanmıştır.

Birinci bileşen çıktısı olarak bir “İhtiyaç Analiz Raporu” hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

İkinci bileşen kapsamında bir eğitici havuzu oluşturulmuş, yine eğiticilerin eğitimi faaliyeti tamamlanarak bu eğitici havuzu Türkiye Adalet Akademisinin istifadesine sunulmuştur.  Yine hazırlanan on ayrı eğitim modülü Türkiye Adalet Akademisine sunulmuş ve hizmet öncesi eğitim materyali olarak kullanımına başlanılmıştır.

Üçüncü bileşen çıktısı olarak, “Ceza Alanında Uluslar arası Adli Yardımlaşma Kanun Taslağı” ve bu kanunun uygulamasını gösterir “Rehber Kitap” hazırlanmış ve tanıtımı yapılmaya başlanılmıştır.

Dördüncü Bileşen kapsamında dört ayrı başlık altında hazırlanan “Avukat El Kitapları”nın, on ayrı bölgede tanıtımı yapılmaktadır.

Projemiz faaliyetleri 2014 yılı Aralık ayı itibari ile sona erecektir.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Proje çıktılarının tanıtılması ve tartışılması yanında proje kapsamında hazırlanan “İhtiyaç Analiz Raporu” bağlamında “Koruma Tedbirleri” ana teması altında ve proje bileşenlerine yönelik olarak, 25-26 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul The Marmara Otel'de "Türk Ceza Adalet Sistemine İlişkin Durum Değerlendirmesi" konulu uluslararası konferans düzenlenecektir.

Sayın Adalet Bakanı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Politika Geliştirme Daire Başkanı ile Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanının konuşmalarıyla başlaması öngörülen sempozyum, proje bileşenlerine özgü dört ayrı oturumdan oluşacaktır ve yaklaşık olarak yirmi konuşmacının sözlü sunum yapması beklenmektedir.

Yine anılan konferansa katılmak üzere İstanbul ili dışında görev yapan 60 hâkim ve/veya Cumhuriyet savcısı ile İstanbul ilinde görev yapan 30 hâkim ve/veya Cumhuriyet savcısı davet edilmiştir.

Saygıyla duyurulur.

 

Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için :    (www.cas.adalet.gov.tr  /  www.cigm.adalet.gov.tr )

 
Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.