AFYONKARAHİSAR BİRİNCİ UZMAN TOPLANTISI
 

“Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Türkiye Adalet Akademisinin eğitim alanında sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli/uzman eğitici havuzu oluşturulması ve eğitim müfredatına katkıda bulunulması bileşen faaliyeti kapsamında 1.uzman toplantısı ve Çalıştayı 4-7 Haziran 2013 tarihinde Afyonkarahisar’da yapılmıştır.


Proje ortak ve yararlanıcı kurumları tarafından belirlenen eğiticilerin büyük oranda katılımının sağlandığı, Afyon Cumhuriyet Başsavcısı Adem Yazar tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başlayan Çalıştaya, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Adrian Butler, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Rıfat İnanç, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Ahmet Gökçen de katılmışlardır.

Çalıştayın ilk gününde eğiticilerden beklenen çalışma ve metodoloji hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmıştır.

Çalıştayın ikinci ve üçüncü gününde Çalıştay gruplarında öncelikle grup sekretaryasını temsil eden eğiticiler tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar, müfredat hazırlığında izlenecek yöntem ve usul konusunda genel bilgilendirme yapılmış, her bir çalışma grubu ayrı salonda kendi alt konu başlığı üzerinde bir içindekiler tablosu oluşturmak yolunda çalışmalarına başlamış ve tamamlamıştır.

Çalıştayın dördüncü günü her bir çalışma grubu sözcüleri onar dakikalık zaman dilimi içinde yaptıkları çalışmaları tüm eğitici gruplarına toplu olarak sunmuşlardır.

Projenin hedef sonuçlarından birisi, belirlenen (ekte sunulan) konu başlıklarında eğitim materyallerinin hazırlanması, meslek öncesi ve meslek içi eğitim müfredatının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına göre yeniden düzenlenmesi ve seçilen eğiticilerin ülke genelinde yapılacak eğitim çalışmalarında belirlenen konu başlıklarında eğitim vermek üzere devamlılıklarının sağlanması ile oluşturulan “Eğitici Havuzu”ndan ilgili tüm kurum ve kuruluşların istifade etmesidir. Projenin bu ikinci bileşeni “Türkiye Adalet Akademisinin eğitim alanında sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli/uzman eğitici havuzunun oluşturulmasının sağlanması ve eğitim müfredatına katkıda bulunulması” için yedi ayrı uzman toplantısı daha düzenlenmesi öngörülmektedir.

Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Materyallerinin hazırlanması kapsamında birinci uzman toplantısı anlamını da taşıyan Afyon Çalıştayı’nda başarılı sonuçlar alınmıştır. Çalıştayın son gününde yapılan sunumlardan 18 ayrı konu başlığında hazırlanan ve hazırlanacak eğitim materyallerinin sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda bir uygulama rehberi olacağı da anlaşılmaktadır.

Yabancı uzmanlarla ve uzman akademisyenlerin de katılımı ile yapılacak olan ikinci uzman toplantısının 20-21 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapılması öngörülmektedir. Afyon Çalıştayından elde edilen sonuçlar böylece yabancı uzmanlarla da o tarihe kadar paylaşılmış olacaktır.

Proje hedef ve beklentisi, yıl sonuna kadar eğitim materyallerinin tamamlanması, basımı ve dağıtımının yapılmasıdır.

Bu modüller, CAS kapsamında 2014 yılında yürütülecek olan eğitici eğitimlerinde kullanılacaktır.

Eğiticilerin seçildikleri konularda gelecek yıllarda düzenlenecek olan tüm meslek içi eğitim faaliyetlerinde, seminer, sempozyum, çalıştay vb. faaliyetlerde görev alması beklenmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

*Seminer programı için tıklayınız.

*Seminer katılım değerlendirme notu için tıklayınız.

*Proje konu başlıkları için tıklayınız.

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.