FAALİYETLER

Proje kapsamında planlanan faaliyetler 4 farklı başlık altında gruplandırılmıştır:

  • Ceza Adalet Sistemi alanında ihtiyaç değerlendirme çalışmaları
  • Adalet Akademisi için eğitim müfredatı hazırlanması
  • Ceza Adalet Sistemi kapsamında eğiticilerin eğitimi ve seminerler düzenlenmesi
  • Rapor, yayın ve kılavuz kitapların hazırlanması

5 saha ziyareti : Ceza adalet sistemi alanında sorunların tespit edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi için Ekim 2012 - Şubat 2013 döneminde Ankara, İzmir, Malatya ve İstanbul pilot adliyelerine ziyaretler yapılacaktır.

Ulusal ve uluslar arası uzmanlar, Adalet Bakanlığı ve HSYK temsilcilerinden oluşan çalışma grupları 3 çalışma alanında yoğunlaşacaktır: hazırlık soruşturması safhasında polis ve savcılık işlemleri; yargılama sürecindeki işlemler ve son olarak organize suçlar, terör ve bilişim suçları. Ziyaretlerin sonunda bir ihtiyaç değerlendirme raporu hazırlanacaktır.  

10 çalışma ziyareti: Kasım 2012- Mayıs 2013 döneminde Avrupa kurumlarına ve AB üye devletlerindeki kurumlara yapılacaktır. Strazburg, Hollanda, Almanya

Hakim, savcı, kolluk mensupları, avukat, adli tıp uzmanları ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı temsilcilerinden oluşan toplam 80 eğitici en iyi uygulamaları yerinde görmek amacıyla Avrupa kurumları ve AB üye devletlerinde bulunan kurumları ziyaret edeceklerdir.

10 eğiticinin yerleştirilmesi: AB üye devletlerinde bulunan kurumlara Ocak-Mayıs 2013 döneminde  görevlendirme yoluyla yerleştirmeler yapılacaktır.  Yerleştirmelerin amacı yargı personelinin çeşitli proje konularıyla ilgili en iyi uygulamaları 1-2 aylık süre ile yerinde görme ve incelemesidir. Ulaşmak için tıklayınız....

İhtiyaç değerlendirme raporu:  yapılan saha ve çalışma ziyaretleri sonucunda elde edilen veriler ışığında Mayıs-Temmuz 2013 döneminde uzman gruplar tarafından kapsamlı bir ihtiyaç değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

8 uzman toplantısı: Temmuz-Kasım 2013 döneminde toplamda 120 katılımcı ile yapılacak olan toplantılarda Adalet Akademisinin ceza adalet sistemi ve insan hakları konularıyla ilgili eğitim müfredatının geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.

Eğitim Modülleri Üzerine Uzman Toplantısı, 21-21 Haziran 2013, ANKARA: 20-21 Haziran Ankara Limak Ambassadore Otel’de düzenlenen uzmanlar toplantısında yabancı ve yerli uzmanların katılımıyla; Türkiye Adalet Akademisi meslek öncesi ve meslek içi eğitim modüllerinin kapsamlarının belirlenmesi amacıyla, kullanılacak metodoloji ve araçların geliştirilmesi, eğitim seminerlerinin formatına dair grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

  • Katılımcılar aşağıdaki konulara göre gruplara ayrılmışlardır.
  • 1. Grup: Koruma Tedbirleri
  • 2. Grup: Etkili Soruşturma
  • 3. Grup: Adil Yargılanma Hakkı
  • 4. Grup: Terör ve Örgütlü Suçlar
  • 5. Grup: Bilişim Suçları

Toplantı neticesinde yabancı ve yerli uzmanların katkısıyla her bir konu ile ilgili eğitim modülünün nasıl uygulanacağına dair metodoloji geliştirilmiştir.Toplantı programı için tıklayınız.

Afyon Çalıştayı: 4-7 Haziran 2013 tarihleri arasında Afyon'da gerçekleştirilmiştir. Detaylara ulaşmak için tıklayınız...

Devam eden uzman toplantıları ise Ankara ilinde Eylül-Kasım 2013 tarihleri arasında yapılmış ve eğiticilerin eğitiminde kullanılacak eğitim modülleri taslak olarak hazırlanmıştır.

14000 eğitim materyalinin basılması: Ekim 2013-Şubat 2014 döneminde AİHS standartlarına uygun bir ceza adaleti sisteminin oluşturulşası konusunda eğitim materyalleri hazırlanacaktır.

14 eğitici eğitimi semineri: Şubat-Haziran 2014 döneminde, hakim, savcı, kolluk mensupları, avukat, adli tıp uzmanları ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı temsilcilerinden oluşan toplam 300 kişiye eğitici eğitimi verilecektir.

14 aşamalı eğitim semineri: Temmuz-Aralık 2014 döneminde 420 aday hakim ve savcı için AİHS standartları konusunda eğiticiler tarafından aşamalı eğitimler verilecektir. 

İhtiyaç değerlendirme çalışmaları: Kasım-Ocak 2013 döneminde karşılıklı uluslararası adli yardımlaşma alanında kurumlararası bir çalışma grubu oluşturulacak ve ihtiyaç değerlendirme çalışmaları yapılacaktır

Tavsiye ve stratejilerin oluşturulması: Nisan-Mayıs 2013 döneminde, ihtiyaç değerlendirme çalışmaları ve kurumlararası çalışma gruplarında tespit edilen konulara dayalı olarak uzmanlar tarafından bir strateji belgesi hazırlanacaktır.

5 çalışma ziyareti: Mayıs- Şubat 2014 döneminde, karşılıklı adli yardımlaşma konusuyla ilgili olarak AB üye devletleri, Eurojust ve Avrupa Yargı Ağına çalışma ziyaretleri yapılacaktır.

4.1 Lahey, Hollanda Çalışma Ziyareti (2-4 Nisan 2013)Lahey’e düzenlenen çalışma ziyareti, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sn Nurdan Okur’un Heyet Başkanlığında, ceza konularında adli yardımlaşma ile ilgili yasa tasarısı çalışma gruplarının üyesi olarak görev alan 9 hakim ve savcıdan oluşan bir grup tarafından gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılar, suçluların iadesi, istinabe (video konferans yoluyla duruşma, usul kuralları, yabancı adli otoritenin hakları), ceza soruşturmalarının nakli (ortak soruşturma timleri oluşturulması, kontrollü teslim, sınır ötesi gözetim vb.), yabancı mahkeme kararının infazının nakli ve hükümlü nakli gibi yasa tasarısının temel konularıyla ilgili olarak Hollanda otoritelerinden bilgi almışlardır.
Ayrıca, Savcılık bünyesindeki Varlıkların Geri Alınması Ofisinin yetkileri ve çalışmaları, ceza işlemleri sonucunda elde edilen varlıkları gerin alınması için Türk sisteminde bu türden bir özel ofisin kurulması bağlamında bir örnek olarak incelenmiştir.  Toplantı raporu için tıklayınız...

4.2 Paris, Fransa Çalışma Ziyareti (15-16 Nisan 2013) Fransa çalışma ziyareti, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Sn Mehmet Polat’ın Heyet Başkanlığında, adli yardımlaşma ile ilgili yasa tasarısı çalışma gruplarının üyesi olarak görev alan 10 hakim ve savcının katılımıyla gerçekleşmiştir.
Ziyarette, grup Fransa’nın ceza yargılamalarında AB üye ülkeleri ve AB üyesi olmayan ülkelerle adli işbirliği hakkında bilgi edinmiştir. Katılımcılar, Fransa Adalet Bakanlığı temsilcilerine Bakanlığın merkezi otorite olarak Türkiye-Fransa arasındaki suçluların iadesi ve diğer adli yardımlaşma talepleri konusunda adli işbirliğini hızlandırmadaki rolüyle ilgili sorular yöneltmişlerdir.
Suçluların iadesi davalarına bakma yetkisi bulunan Paris Temyiz Mahkemesi ziyaret edilmiş ve adli kurumlar arasındaki adli yardımlaşmanın uygulaması gözlemlenmiştir. Mahkeme Başkanı ve Başsavcı tarafından mahkemelerin ve savcılığın adli yardımlaşma taleplerinin icrasıyla ilgili rolleri hakkında bilgi verilmiştir. Toplantı raporu için tıklayınız...

4.3 Madrid, İspanya Çalışma Ziyareti (22-24 Nisan 2013) İspanya çalışma ziyareti, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Sn Haydar Sami Kuzu’nun heyet başkanlığında 9 hakim ve savcının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Grup İspanya Adalet Bakanlığı Uluslararası Adli İşbirliği Genel Müdürlüğü tarafından karşılanmış;  gruba İspanya’da uygulanan ceza konularında adli yardımlaşma sistemiyle ilgili bilgi verilmiştir. Adli yardımlaşmada merkezi otorite olarak Adalet Bakanlığı ve Bakanlığın diğer kurumlarla ilişkileri açıklanmıştır. Katılımcılara bilgi verilen başlıca konular şöyledir: 
         -Suçlu iadesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve izlenen yöntemler
         -Ceza soruşturma ve kovuşturmasının yabancı bir adli otoriteye nakli
         -Hükümlü nakli
Katılımcılar ayrıca Ulusal Mahkemede suçlu iadesi ile ilgili iki duruşmaya katılmış ve heyet başkanı hakimle davanın ayrıntıları görüşme olanağı bulmuşlardır. Genel Yargı Konseyinde yapılan toplantıda katılımcılara ulusal adli yardımlaşma ağı tanıtılmış ve taşra teşkilatındaki adli yardımlaşma işlerinin yürütülmesi için temas kişisi olarak görev yapan irtibat hakimlerinin rolü Türkiye için iyi bir uygulama örneği olarak değerlendirilmiştir. Toplantı raporu için tıklayınız...

4.4 Almanya Çalışma Ziyareti (6-8 Mayıs 2013) Almanya çalışma ziyareti Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Fazlı Doğan’ın heyet başkanlığında 10 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.
Federal Adalet Bakanlığı temsilcileri Almanya’daki adli yardımlaşma sistemiyle ilgili federal Bakanlığın görevleri ve teşkilatlanmasını açıklamışlardır. Alman adli yardımlaşma kanununun temel ilkeleri örneklerle birlikte incelenmiştir. Genel adli yardımlaşma konuları yanında varlıkların geri alınması ve ortak soruşturma timlerinin uygulanması konularında uluslararası adli yardımlaşma konusu tartışılmıştır.
Katılımcılar ceza alanında Alman adli yardımlaşma kanunu hükümleri ve bunların uygulanmasıyla ilgili önemli bilgiler edinmişlerdir. Heyet kanun tasarısında hangi konuların yer alması ve ne tür usullerin izleneceği konusunda Alman yetkililerin deneyimlerinden önemli sonuçlar çıkarmışlardır. Çalışma ziyareti, gelecekte adli konular hakkında işbirliği yapacak olan iki Bakanlık temsilcileri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi  bakımından katma değer sağlamıştır. Toplantı raporu için tıklayınız...

Kılavuz kitapçık hazırlanması: Kasım 2013-Nisan 2014 döneminde, karşılıklı adli yardımlaşma konusuyla ilgili uygulayıcılara yönelik bir kılavuz kitap hazırlanıp 3000 adet basılacaktır

Uzman toplantları:Şubat-Mart 2014 döneminde, strateji belgesinde yer alan tavsiyelerin yaygınlaştırılması amacıyla 6 uzman toplantısı düzenelenecektir

Eğitim semineri: Nisan-Temmuz 2014 döneminde, karşılıklı adli yardımlaşma konusunda 150 hakim ve savcı için ikişer günlük 5 eğitim semineri düzenlenecektir.

Taslak mevzuat çalışmaları: Nisan-Eylül 2014 döneminde, karşılıklı adli yardım alanında bir yasa taslağı hazırlancaktır. Detaylara ulaşmak için tıklayınız...

Avukatlar için eğitim materyallerinin hazırlanması:  Savunma avukatlarının mesleki bilgi ve becerilerin artırmaya yönelik olarak rehber kitap ve eğitim materyalleri hazırlanacaktır.

Bu kapsamda rehber kitap ve eğitim materyalleri hazırlanması çalışmalarına Aralık 2013 itibariyle başlanmış ve yapılan uzman toplantıları ile belirlenen, avukatın soru sorması adli yardım, savunma etiği ve savunma stratejilerinin belirlenmesi, dilekçe yazma konu başlıklarına yönelik kitapçıkların içerikleri oluşturulmuştur. Bu çalışmalara Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ile uygulamanın içinde yer alan uzman akademisyenler ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü de destek vermiştir. Oluşturulan kitapçıkların ceza alanında görev yapan avukatlar için bir el kitabi niteliğinde olması öngörülmekle insan hakları Avrupa Mahkemesi karar özetleri de bu kitaplara eklenmiştir.

Kitapçıkların içeriklerinin tamamlanmasına müteakiben basın ve dağıtımı gerçekleştirilecek olup, sonrasında 1000 avukata bölgesel seminerler ile kitapçıkların tanıtımının ve sunumunun yapılması hedeflenmektedir.

 

 

 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI

1. Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesinin 1. Yürütme Kurulu toplantısı, proje ortakları ve gözlemcilerin katılmıyla 25 Haziran 2012 tarihinde Ankara Dedeman otelde gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanakları ve alınan kararlar için tıklayınız...

2. Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesinin 2. Yürütme Kurulu toplantısı, proje ortakları ve gözlemcilerin katılmıyla 25 Eylül 2012 tarihinde Türkiye Barolar Birliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanakları ve alınan kararlar için tıklayınız...

3. Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesinin 3. Yürütme Kurulu toplantısı, proje ortakları ve gözlemcilerin katılmıyla 22 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Adalet Akademisinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanakları ve alınan kararlar için tıklayınız.

4. Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesinin 4. Yürütme Kurulu toplantısı, proje ortakları ve gözlemcilerin katılmıyla 11 Nisan 2013 tarihinde Ankara Dedeman otelde gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanakları ve alınan kararlar için tıklayınız.

5. Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesinin 5. Yürütme Kurulu toplantısı, proje ortakları ve gözlemcilerin katılmıyla 2 Temmuz 2013 tarihinde Ankara Türkiye Barolar Birliği - Litai otelde gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanakları ve alınan kararlar için tıklayınız.

6. Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesinin 6. Yürütme Kurulu toplantısı, proje ortakları ve gözlemcilerin katılmıyla 4 Ekim 2013 tarihinde Ankara Polis Moral Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanakları ve alınan kararlar için tıklayınız.

7. Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesinin 7. Yürütme Kurulu toplantısı, proje ortakları ve gözlemcilerin katılmıyla 6 Şubat 2014 tarihinde Ankara Hakimevinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanakları ve alınan kararlar için tıklayınız.

8. Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesinin 7. Yürütme Kurulu toplantısı, proje ortakları ve gözlemcilerin katılmıyla 3 Haziran 2014 tarihindeTBB Litai Otel gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanakları ve alınan kararlar için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 
Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.