BELGELER

ULUSAL MEVZUAT

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
(http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm)

Terörle Mücadele Kanunu
(http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/809.html)

Adli Kolluk Yönetmeliği
(http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23169.html)

 

ULUSLARARASI KURUM VE SÖZLEŞMELER

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin)
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/temelbelge/AIHS_tr.pdf

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/temelbelge/aihm_genelbilgiler.pdf

AİHM Mahkeme İçtüzüğü
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/temelbelge/aihm_ictuzuk_tr.pdf

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli YardımAvrupa Sözleşmesi
http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_30.htm

 

REFERANS BELGE VE RAPORLAR

Avrupa Birliği Konseyinin 2008 tarihli Türkiye ile Katılım Kararı
http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/turkiye_kat_ort_belg_2007.pdf

Yargı Reformu Stratejisi
http://www.sgb.adalet.gov.tr/yrs.html

Yargı Sisteminin Etkinliği ile ilgili raporu
http://www.avrupa.info.tr/fileadmin/Content/Downloads/PDF/EFFECTIVENESS%20OF%20THE%20JUDICIAL%20SYSTEM.pdf

Türkiye’de İletişimin Denetlenmesi
http://www.abgm.adalet.gov.tr/dosyalar/es_inceleme.pdf

Ceza Adalet Sistemiyle ilgili rapor
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2005423&SecMode=1&DocId=1842380&Usage=2

Türk Yargı Reformu ile ilgili rapor
http://www.coe.int/t/commissioner/Source/CommHR_comment_on_Turkish_Bill_on_judicial_reform.pdf

 

GÖSTERGELER


AİHM Genel Bilgiler
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/gostergeler/istatistik_AIHM_GenelBilgiler_TR.pdf

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Maddelerine ve Ülkelere Göre İhlal İstatistikleri
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/gostergeler/Istatistik_Ihlaller_Ulkeler1959_2010.pdf

AİHM Önündeki Türkiye Davaları
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/gostergeler/Istatistik_Turkiye_AIHM_TR.pdf

Konularına Göre AİHM Önündeki Türkiye Davaları Bilgi Notları
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/FactsheetsTUR.htm

AİHM İçtihatları http://aihm.anadolu.edu.tr/


KİTAPLAR


Türkiye Adalet Akademisi İçin Proje Kapsamında Hazırlanan Eğitim Modülleri

Adil Yargılanma Hakkı Eğitim Modülü

Bilişim Suçları Eğitim Modülü

Etkili Soruşturma Eğitim Modülü

Orgutlu Suçlar ve Terör Suçları Eğitim Modülü

Yolsuzluk Suçları Eğitim Modülü

Arama ve Elkoyma Tedbirleri Eğitim Modülü

İletişimin Denetlenmesi Tedbirleri Eğitim Modülü

Teknik Araçlarla İzleme ve Gizli Soruşturmacı Tedbirleri Eğitim Modülü

Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri Eğitim Modülü

Yakalama ve Gözaltına Alma Eğitim Modülü

AİHM Kararlarından Örnekler
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/aihm_kararlarindan_ornekler.pdf

AIHM Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları


http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/CMK_AIHMKararlar.pdf

Avukatların Ceza Adalet Sisteminde Mesleki Kapasitelerinin İyileştirilmesi Kapsamında Hazırlanan El Kitapları

Avukatlar İçin El Kitabı I - Savunma Etiği

Avukatlar İçin El Kitabı II - Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama

Avukatlar İçin El Kitabı III - Adli Yardım

Avukatlar İçin El Kitabı IV - Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma YetkisiKLAVUZ KURALLAR

AİHS Kapsamında Pozitif Yükümlülükler
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/AIHS_Kapsaminda_Positif_Yukumlulukler.pdf

Mad. 2 : Yaşam Hakkı
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/AIHS_mad2_YasamHakki.pdf

Mad. 3 : İşkencenin Yasaklanması
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/AIHS_mad3_IskenceninYasaklanmasi.pdf

Mad 5 : Kişinin Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/AIHS_mad5_OzgurlukveGuvenlik.pdf

Mad 6 : Adil Yargılanma Hakkı
http://www.yargitay.gov.tr/abproje/belge/kitaplar/AIHS_mad6_AdilYargilanma.pdf


İSTATİSTİKLER

1- CMK 250. Madde ile Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Davalardaki Sanıklar Hakkında Verilen Karar Sayısının Karar ve Suç Türüne Göre Dağılımı (01/01/2011-31/12/2011)

2- CMK 250. Madde ile Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Karara Bağlanan Davalardaki Sanıklar Hakkında Verilen Karar Sayısının Karar Türü ve Yıllara Göre Dağılımı (2001-2011)

3- CMK 250. Madde ile Görevli Ağır Ceza Mahkemelerine TCK Uyarınca Açılan Davalardaki Suç Sayısının Sanıkların Uyruğu, Yaş Grubu ve Suç Türüne Göre Dağılımı (01/01/2011-31/12/2011)

4- CMK 250. Madde İle Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri İş Yükünün Dava Sayısına ve Mahkemelerine Göre Dağılımı (01/01/2011-31/12/2011)

5- CMK 250. Madde İle Görevli Ağız Ceza Mahkemelerinde Ortalama Yargılama Süresinin Mahkemelerine Göre Dağılımı (2011)
Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.