PROJE HAKKINDA
Proje, ceza adaletinin en temel konuları olan örgütlü suçlar ve bilişim suçlarından, yolsuzlukla mücadele ve özel soruşturma usullerine, adli tıp kurumu raporlarının değerlendirilmesinden, adli koruma tedbirlerine (arama, el koyma, gözaltı, tutuklama vb.) kadar bir çok konuyu kapsamaktadır. Projenin yararlanıcıları Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye Barolar Birliği, İçişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumudur.

Proje kapsamında üç pilot adliyeye yukarıda belirtilen konular hakkında çalışma ziyaretleri yapılacaktır. Çalışma ziyareti grupları, kürsü hakim ve savcıları, Bakanlık tetkik hakimleri, akademisyenler, Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Avrupa Konseyi Proje Ofisi temsilcilerinden oluşacaktır. Bu çalışma ziyaretleri sonucunda, ceza adaleti ile ilgili söz konusu konulardaki sorunlu alanlar tespit edildikten sonra, Adalet Akademisi'nin eğitim müfredatı, ziyaretlerde yapılan tespit dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir..

Ayrıca, bu proje konularında en iyi uygulamaya (best practice) sahip ülkelere ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çalışmacılar gönderilerek uygulamayı yerinde görmeleri sağlanacaktır. 250'ye yakın eğitici hakim ve savcı havuzu oluşturularak meslek içi eğitimler düzenlenecek ve belirtilen konularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında kılavuz kitapçıklar hazırlanacaktır.

AVRUPA KONSEYİ: PROJENİN UYGULAYICISI
Avrupa Konseyi projenin uygulayıcısıdır. Konsey proje kapsamındaki aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:
  • Projenin genel yönetimi ve uygulanması
  • Paydaşlarla koordineli olarak faaliyetlerin planlanması
  • Eğitim müfredatı ve araçlarının belirlenmesi
  • Proje raporları ve eğitim materyallerinin  hazırlanması
  • Uluslararası uzmanların seçilmesi
  • Eğitim içeriğinin yararlanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde belirlenmesinin sağlanması
  • Yararlanıcılarla birlikte eğiticilerin seçilmesi
  • Proje Yürütme Kurulu toplantılarına sekreterlik hizmeti verilmesi

Avrupa Konseyi,İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü bünyesinde hem Ankara Program Ofisinde hem de Strazburg’da  görev yapan bir Proje ekibi oluşturmuştur.


Proje ekibi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

- Strazburg'da yarım zamanlı olarak görev yapan bir Proje Yöneticisi (Sn Camille Gangloff) ve bir Proje Asistanı (Sn Nathalie Girard),

- Ankara ofisinde görevli bir Proje Yöneticisi (Sn Senem Gürol), bir Proje Asistanı (Sn Başak Maraşlıoğlu), bir Dil Asistanı (Sn Zeynep Güllü), ve bir Finans Asistanı (Sn Gülden Serbest) bulunmaktadır.

Uzun Dönemli Uzman Sn Marcel Lemonde 30 yıl süreyle Fransa'da yargıç olarak görev yapmış olup, ceza adaletiyle ilgili uluslararası standartlar konusunda oldukça geniş bir uzmanlığa sahiptir. Bu kapsamda ceza hukuku alanında mevzuat hazırlanması ve Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin usül kurallarının geliştirilmesi için istişari görüş bildirme gibi faaliyetlerde bulunmuştur. Ayrıca 001 Duch ve 002 Nuon Chea, Leng Sary ve Khieu Samphan dosyalarından sorumlu Phnom Penh'de bulunan Uluslararası Khmers Rouges Mahkemesinde uluslararası sorgu hakimi olarak görev yapmıştır. Sn Lemonde ayrıca adli konularda eğitim ve uluslararası işbirliği alanında oldukça büyük bir deneyime sahiptir. Avrupa Ceza Muhakemesi Kitabı dahil olmak üzere çok sayıda referans yayının yazarıdır. Sn Lemonde Temmuz 2012 tarihinde projede çalışmaya başlamış olup, Eylül ayı itibariyle Ankara'daki proje ekibine katılmıştır.  

AVRUPA BİRLİĞİ DELEGASYONU: PROJENİN ANA FON SAĞLAYICISI
Projenin ana fon sağlayıcısı Avrupa Birliği’dir. Avrupa Birliği Türkiye’nin üyelik sürecini destekleme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir ve Türkiye aday ülke olarak kabul edildiğinden bu yana mali yardımlar Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanması yönünde yoğunlaşmıştır. Proje, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2009 Programlanması kapsamında onaylanmıştır.

AB Delegasyonunun bu proje kapsamındaki görev ve sorumlulukları şu şekildedir:
  1. Programın izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetlere aktif bir şekilde katkı sağlamak
  2. Program sonuçlarını güçlendirmek için Yürütme Kurulu toplantılarına katılmak.
TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRME VE EYLEM İÇİN TAVSİYELER RAPORU

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ‘Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında Projenin uzun dönemli uzmanı Sn Marcel Lemonde tarafından hazırlanan ‘Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyaç Değerlendirme ve Eylem için Tavsiyeler Raporu’ yayınlanmıştır.

Bu rapor Ekim 2012 - Şubat 2013 döneminde proje kapsamındaki Ankara, Malatya, İzmir ve İstanbul’da seçilen pilot adliyelere yapılan ihtiyaç tespit ziyaretlerinin sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Raporda, mevzuat değişiklikleri ve diğer tedbirlerden oluşan icra edilebilir elli tavsiye yer almaktadır.

Rapor Aralık 2013 tarihine kadar olan Türk Ceza Adalet Sistemi ile ilgili mevzuatı ve uygulamaları kapsamaktadır. Raporda çok çeşitli başka konuların da ele alınabileceği ve çözümler öngörülebileceği değerlendirilmektedir; ancak uzun dönemli uzman raporda sadece en önemli konulara yer vermeyi tercih etmiştir.

“The Needs Assessment Report and Recommendations of Action for the Turkish Criminal Justice System” drafted by Mr Marcel Lemonde, Long-term Consultant, has been published in the scope of the European Union/Council of Europe Joint Programme on “Improving the Efficiency of Turkish Criminal Justice System” co-funded by the European Union/the Council of Europe/ the Republic of Turkey, and implemented by the Council of Europe.

The report is based mainly on the results of fact-finding visits to the selected pilot courthouses in Ankara, Malatya, İzmir and İstanbul between October 2012 and February 2013. The report contains 50 recommendations for action, comprising legislative amendments and various other measures.

The report covers the legislation and practices regarding the Turkish Criminal Justice system until December 2013. A range of other issues could have been raised and other solutions could have been envisaged, but the LTC has chosen to confine himself to the most important aspects.

İhtiyaç Analiz Raporu

Needs Assessment Report

 
 Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.